Werkproces


Aanmeldprocedure diagnostiek & therapie
Je kunt je aanmelden bij Psychologenpraktijk MINT door een kopie van de verwijsbrief samen met het aanmeldformulier in te vullen en na het lezen van de Algemene Voorwaarden ondertekend te versturen. Na ontvangst neem ik binnen 3 werkdagen contact met je op. Als de problematiek en hulpvragen passend zijn, wordt er een intaketraject gepland en vragenlijsten toegestuurd.

Intake
Tijdens de intake wordt een inschatting gemaakt van de aard en ernst van de klachten. Indien nodig kan de intake anoniem besproken worden met een collega. Vervolgens wordt beoordeeld of de verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ terecht is. Zo niet, dan volgt advies of terugverwijzing naar de huisarts. Zoja, dan kan de behandeling aansluitend op de intake plaatsvinden.

Ik ben verplicht om je BSN-nummer te registreren en je identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Ik vraag je daarom om bij het eerste gesprek een identiteitsbewijs mee te nemen. Bij cliënten van 18 jaar en ouder ben ik tevens verplicht de opgegeven verzekeringsgegevens te controleren, neem daarom ook een verzekeringspasje mee naar de intake.

Met jouw toestemming zal ik na de intake een brief naar de huisarts sturen met informatie over de intake en  voorgestelde behandeling.

Behandelovereenkomst
Na de intake wordt een behandelovereenkomst opgesteld, waarin de afspraken vermeld staan. Deze dient ondertekend te worden om de behandeling te kunnen starten.

Start en verloop traject
Het onderzoek wordt afgenomen en/of de therapiegesprekken worden ingepland. Het traject wordt samen tijdig geëvalueerd.

Afsluiten traject
In overleg kan na het behalen van de onderzoeks- en/of behandeldoelen het traject worden afgesloten. Met jouw toestemming wordt de huisarts/verwijzer geïnformeerd door middel van een afsluitbrief. Tevens volgt een tevredenheidsmeting door het invullen van een vragenlijst.

Aanmeldprocedure coaching
Je kunt je aanmelden voor coaching door het aanmeldformulier in te vullen en na het lezen van de Algemene Voorwaarden te ondertekenen. Na ontvangst neem ik binnen 3 werkdagen contact met je op. We plannen dan een kennismakingsgesprek, waarin we een traject op maat samenstellen.

Aanmeldprocedure Mindfulness voor Zwangeren
Je kunt je aanmelden voor de mindfulnesstraining tijdens de zwangerschap door het aanmeldformulier in te vullen en na het lezen van de Algemene Voorwaarden te versturen. Na ontvangst neem ik binnen 3 werkdagen contact met je op. We plannen dan een telefonisch intakegesprek. Na betaling van de factuur is je inschrijving definitief.

BIG-registratie


Erkende GZ-psychologen (gezondheidszorgpsychologen) zijn geregistreerd in het BIG-register van de overheid. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)  houdt in dat de psycholoog voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan de opleiding en beroepsuitoefening. Degene die in dit register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel gezondheidszorgpsycholoog voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Dit register valt rechtstreeks onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie over het BIG-register is te vinden via www.bigregister.nl.

Kwaliteitstatuut


Om de kwaliteit van mijn werk te waarborgen, committeer ik me aan regelmatige bijscholing en intervisie en ben ik lid van een vakvereniging en beroepsverenigingen. Ik hanteer de voorgeschreven beroeps- en ethiekcodes zoals opgesteld door Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor GZ-Psychologen en Psychotherapeuten (NVGzP). Ik ben lid van Vereniging Voor Mindfulness (VVM) en Landelijk Kenniscentrum voor Psychiatrie en Zwangerschap (LKPZ). Tevens hanteer ik het voorgeschreven beroepsgeheim. Alle informatie die tussen ons besproken wordt, valt onder de privacywet en is dus vertrouwelijk. Dat betekent dat ik geen informatie aan derden verstrek zonder jouw medeweten en toestemming. De GZ-psycholoog mag alleen in noodsituaties haar geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Ik kan hierop worden getoetst door het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit alles en meer heb ik vastgelegd in een GGZ kwaliteitsstatuut.

Dossiervorming


Er vindt dossiervorming  plaats van de diagnostiek en de psychotherapie gesprekken die gevoerd worden. Jij hebt recht op inzage in je dossier. Bij kinderen hangt het af van de leeftijd. Is het kind 12 jaar of ouder, dan is zijn akkoord nodig voor andermans verzoek tot inzage. Is het kind 16 jaar of ouder, dan beslist hij dit alleen. Jouw dossier wordt zorgvuldig bewaard, tot vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten. Daarna wordt het vernietigd.

Toestemming


De hulp start alleen met jouw toestemming. Of kinderen zelf mogen beslissen over de behandeling, hangt af van hun leeftijd. Dit is als volgt geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO):

  • Kinderen tot 12 jaar: ouders beslissen. Indien de ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben, is toestemming van beide ouders nodig. Als één van de ouders met ouderlijk gezag geen toestemming geeft, dan kan er geen onderzoek en/of behandeling gestart worden.
  • Jongeren van 12 tot 15 jaar: zowel ouders als kind moeten toestemming geven voor onderzoek en behandeling. De jongere heeft een belangrijke stem: als deze niet wil, kan er geen behandeling gestart worden. Indien de ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben, is toestemming van beide ouders nodig. Als één van de ouders met ouderlijk gezag geen toestemming geeft, dan kan er geen onderzoek en/of behandeling gestart worden.
  • Personen vanaf 16 jaar: toestemming van de ouders is niet meer nodig. Personen van 16 jaar en ouder beslissen zelf over de behandeling.

Vragenlijsten ROM


Privacy Policy


Aan de bescherming van jouw persoonsgegevens hecht ik veel waarde. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Met Praktijk MINT houd ik mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In mijn Privacy Policy geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens. Deze kun je hier inzien.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling


Als kinder- en jeugdtherapeut wordt ik geacht op de hoogte te zijn van de geldende beroepscodes en meldcodes. Dit houdt onder andere in dat ik bij confrontatie met (een vermoeden van) kindermishandeling en vechtscheidingen of bij twijfels over de veiligheid van het kind, verplicht ben de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hanteren.

Voor het gebruik van de Meldcode is een stappenplan ontwikkeld (afwegingskader). Dit stappenplan biedt 5 afwegingen die mij ondersteunen om in een concrete situatie rond een cliënt/cliëntsysteem te bepalen of melden bij Veilig Thuis is aangewezen en of ik zelf hulp kan bieden of organiseren. De volgende afwegingen/stappen worden ondernomen:
1) Ik breng de signalen in kaart
2) Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig Thuis
3) Gesprek met de cliënt
4) Wegen van het geweld of de mishandeling
5) Beslissen: Hulp organiseren/intensiveren of melden.

Meer informatie over de Meldcode en de afwegingskaders, vind je hier.

Klachtenregeling


Als je niet tevreden bent, hoop ik dat je dit met mij wilt bespreken. Praktijk MINT staat te alle tijden open om jouw bevindingen te horen, ook als je geen positieve ervaring hebt. Regelmatig evalueren we de koers, dan kunnen we bijstellen waar nodig. Ik houd altijd zoveel als mogelijk rekening met jouw wensen. Psychologie is ook mensenwerk, en ondanks ik zorg bied naar mijn beste kunnen en professionele standaard, zijn fouten en onzorgvuldigheden niet altijd te voorkomen. Ook in de omgang of communicatie kunnen misverstanden ontstaan. Laat voorop staan dat ik graag van jou leer wat er anders of beter kan.

Mocht je het gevoel hebben dat je onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld, dan span ik me in om daar samen uit te komen. Je kunt ook een klachtenfunctionaris inschakelen. Met Praktijk MINT heb ik mij aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie van de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorpsychologie (NVGzP). De Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) reguleert de werkwijze rond kwaliteitszorg en klachtenbehandeling omtrent de volwassenenzorg en jeugdzorg.

Disclaimer


De inhoud van deze website is zorgvuldig samengesteld en de inhoud wordt regelmatig geactualiseerd. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de informatie, of voor eventuele schade of gevolgschade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites van derden waarnaar verwezen wordt via deze website. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Je kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar verwezen wordt geen rechten ontlenen. ​